ALGEMENE VOORWAARDEN

Janneke Kemner – Live your innervoice

www.jannekekemner.nl

Live your innervoice
Nieuweweg 46
3625 AZ Breukeleveen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 71960902

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Janneke Kemner – Live Your Innervoice en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover hierop geen uitzonderingen zijn gemaakt.

Artikel 2
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding verwijst naar deze voorwaarden, hierna Janneke Kemner als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 71960902

Opdrachtgever: degene die de aanbieding van Janneke Kemner aanvaardt.

Dienst/Product: diensten, alsmede producten zoals, maar niet beperkt tot live your innervoice, die volgens de opdrachtbevestiging dienen te worden uitgevoerd.

Opdrachtbevestiging: het geschrift waarin de opdrachtgever uitdrukkelijk de aanbieding aanvaardt. Janneke Kemner verbindt zich jegens de opdrachtgever door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten en de opdrachtgever verbindt zich jegens Janneke Kemner tot betaling daarvan over te gaan.

Artikel 3
Een overeenkomst tussen Janneke Kemner en de opdrachtgever komt tot stand vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen; dan wel:
A. nadat Janneke Kemner de opdracht van de opdracht- gever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is; dan wel
B. op het moment dat Janneke Kemner op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst conform de bepalingen van de opdrachtbevestiging is aangevangen.
Voor de opdrachtnemer geldt bij open inschrijvingen een bedenktijd van veertien dagen.

Artikel 4
De door Janneke Kemner uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW, tenzij anders aangegeven. Meerwerken en/of andere afwijkingen in de opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 5A
Een termijn respectievelijk een tijdstip waarop de opdracht voltooid zal zijn wordt door Janneke Kemner slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de termijn respectievelijk het tijdstip heeft opdrachtgever

geen aanspraak op enige schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen dat de opgegeven termijn en/of tijdstip als een fatale termijn moest worden beschouwd. Bij niet tijdige nakoming dient Janneke Kemner eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van minimaal dertig dagen om alsnog te presteren.

Artikel 5B
Annuleren of verzetten van gemaakte afspraken door opdrachtgever dient minimaal 12 uur voorafgaand aan de afspraak plaats te vinden. Indien dit termijn wordt overschreden dan behoudt Janneke Kemner zich het recht om 75 % van het factuurbedrag in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 6
Janneke Kemner kan de opdracht naar eigen inzicht invullen en uitvoeren. Zij is niet in loondienst van de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden niet naar wens van de opdrachtgever worden uitgevoerd dan kan de opdrachtgever een aanwijzing geven. Indien Janneke Kemner niet aan dit verzoek voldoet dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.
Janneke Kemner heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
– opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
– opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
– Janneke Kemner redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
– Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7
Janneke Kemner spant zich in de aan haar verleende opdracht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar beste weten en kunnen uit te voeren. Alle persoonlijke informatie die door klanten verstrekt wordt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Janneke Kemner behandeld.
Bij schade ontstaan door enig handelen of nalaten van Janneke Kemner geldt het volgende: Janneke Kemner is slechts aansprakelijk voor zaak- en letselschade van opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht en het gevolg is van een aan Janneke Kemner toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht. De aansprakelijkheid van Janneke Kemner wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het door de opdrachtgever aan Janneke Kemner betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In het geval sprake is van een duurovereenkomst is deze aansprakelijkheid beperkt tot de gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis aan Janneke Kemner betaalde bedragen (exclusief BTW). Voorts zal bij vaststelling van de aansprakelijkheid van Janneke Kemner rekening worden

page1image594848944

gehouden met de omvang van de uit de opdracht voor opdrachtgever voortvloeiende
verplichtingen en/of het feit of de betreffende risico’s normaliter door opdrachtgever verzekerd gehouden dienen te worden.

Artikel 8
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het overeengekomen honorarium of uurtarief exclusief reiskosten (€ 0,25 per kilometer) & verblijfkosten en 21 % BTW. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op het vermelde bankrekeningnummer tnv Janneke Kemner ovv het factuurnummer. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door opdrachtgever verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 9
Janneke Kemner is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Janneke Kemner weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Janneke Kemner kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voort komend uit de relatie met Janneke Kemner of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Janneke Kemner.

Artikel 10A
Janneke Kemner is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de opdracht, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden zoals onder andere: het niet meer kunnen gebruiken van eigen apparatuur en materialen of apparatuur en materialen van derden wegens diefstal, inbraak, brand, overstroming, maatregelen van overheids- wege, e.d. vertraging of (niet) toerekenbare tekortkoming door leveranciers en andere personen of bedrijven waar Janneke Kemner van afhankelijk is gelden eveneens uitdrukkelijk als overmacht. Bij het voordoen van overmacht zal Janneke Kemner de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen. Indien Janneke Kemner voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid hebben daaraan gedeeltelijk te voldoen is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren afzonderlijk te factureren. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien de overmacht langer duurt dan twee (2) maanden. Hierdoor ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding. Janneke Kemner heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever van Janneke Kemner verlangt dat zij de opdracht uitvoert ondanks het voordoen van een of meer omstandigheden, welke omstandigheden zodanig zijn dat de nakoming voor

Janneke Kemner wegens het voordoen daarvan bezwaarlijk is, zulks ter beoordeling van Janneke Kemner.

Artikel 10B
Janneke Kemner behoudt zich het recht om een opdracht niet door te laten gaan. Hierbij valt te denken aan te weinig aantal deelnemers of ziekte bij één van de trainers van Janneke Kemner. Indien door de opdrachtgever inmiddels is betaald voor de opdracht zal restitutie van het bedrag plaatsvinden binnen twee weken.

Artikel 11
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen komt het: auteursrecht op de verrichte werkzaamheden alsmede op alle aan de opdrachtgever verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, offertes en andere bescheiden afkomstig van Janneke Kemner toe aan Janneke Kemner en blijft het auteursrecht bij Janneke Kemner. De in artikel 11 genoemde zaken mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janneke Kemner niet worden vervreemd of bezwaard, worden gekopieerd, gewijzigd, bewerkt, op andere wijze worden gebruikt, in al dan niet gewijzigde vorm worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht van Janneke Kemner. Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet- nakoming gebruik te maken dan moet de opdrachtgever Janneke Kemner steeds eerst de gelegenheid bieden gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 10.

Artikel 12
Op elke overeenkomst tussen Janneke Kemner en haar opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg. Indien zulks niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenprocedure van kracht. Deze is op te vragen bij Janneke Kemner.

Artikel 13
13.1 Janneke Kemner behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Heb je een vraag?